AiWil õigusbüroo tegevusvaldkonnad

Haldusõigus

Pakume mitmekülgset õigusabi riigi- ja haldusõiguse valdkonnas. Näiteks pakume abi haldusaktide väljaandmisel ja haldustoimingute teostamisel, ning välja antud haldusaktide või teostatud haldustoimingute õiguspärasuse hindamisel ja nende vaidlustamisel.

Karistusõigus

Pakume õigusabi kriminaal- ja väärteo asjades.

Rahapesu tõkestamine

Pakume õigusabi ja viime läbi koolitusi Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse subjektidele.

Sisekontrolli teenus

Pakume sisekontrolli teenust ja nõustamist. Näiteks teostame eraisikute ja äriühingute taustauuringuid.

Kinnisvara ja ehitus

Kliente abistamine kõigis õigusvaldkondades, mis seonduvad kinnisvara omandiküsimustega või kinnisvara kasutamisega. Näiteks, kinnisvaraarendus ja üüri- ja rendisuhted.

Vaidluste lahendamine

Meie peamiseks eesmärgiks on kliendi probleemi kiire kaardistamine ja lahenduse leidmine, mis omakorda annab kliendile võimaluse keskenduda oma igapäevategevustele.

Äriõigus

Pakume õigusabi igat liiki juriidilistele isikutele kõigis üldist äriõigust puudutavates küsimustes, näiteks nõustame äriühinguid nende igas tegutsemise faasis – alates äriühingu asutamisest ja laienemisest kuni võimaliku likvideerimiseni.

Maksustamine

Pakume õigusabi äriühingute maksualaste  probleemide lahendamisel ja aitame ära kasutada õigeid võimalusi.

Pangandus ja finantseerimine

Pakume õigusabi rahvusvaheliste tehingute läbiviimisel.